De stichting genealogie en geschiedenis geslacht Van Riemsdijk te Overijssel is opgericht op 16 augustus 2010.

 

De stichting is, onder nummer 50637819, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

 1. De stichting heeft ten doel:
  • het archief en het gedachtengoed van de sinds de zeventiende eeuw (17e) in Overijssel gevestigde familie Van Riemsdijk te beheren en de contacten te bevorderen tussen de afstammelingen van de familie Van Riemsdijk en hun aanverwanten;   
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het verzamelen en inventariseren van de op de genealogie en de geschiedenis van de familie Van Riemsdijk betrekking hebbende geschriften en voorwerpen (bijvoorbeeld portretten);
  • het bestuderen van bedoelde geschriften en voorwerpen;
  • het in bruikleen (doen) afstaan of schenken van bedoelde geschriften en voorwerpen aan archieven, musea en soortgelijke instellingen;
  • het bestuderen van de genealogie en de geschiedenis van de familie Van Riemsdijk;
  • het (doen) uitgeven van publicaties over bedoelde geschriften en voorwerpen en de hiervoor genoemde genealogie en geschiedenis in het bijzonder alsmede van andere publicaties die hiermee samenhangen;
  • het organiseren van bijeenkomsten voor de afstammelingen van de familie Van Riemsdijk en hun aanverwanten;
  • het geven van lezingen.

Het bestuur bestaat uit zes leden met de achter hun naam vermelde functie:

Naam
Functie
Jacobus van Riemsdijk secretaris
Frédéric Jules Pierre Moquette voorzitter
Hans van Balen penningmeester
Rudolf Visser bestuurslid
Menzo de Muinck Keizer bestuurslid
Erwin Wolbink adviseur